26 jan 2007 16:00

Civiel globaal satellietnavigatiesysteem

Instemming met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en Israël

Instemming met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en Israël

De ministerraad keurde, op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, een voorontwerp van wet goed rond de instemming met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Staat Israël. Deze Overeenkomst werd op 13 juli 2004 gesloten tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Staat Israël. Zij regelt de samenwerking tussen de Partijen inzake de ontwikkeling en de exploitatie van het GALILEO-systeem met het oog op de implementatie van een civiel globaal satellietnavigatiesysteem (GNSS). De samenwerkingsmodaliteiten zijn relatief soepel. Op het gebied van beveiliging is evenwel bepaald dat, zo nodig, aanvullende overeenkomsten moeten worden gesloten. De Overeenkomst doet geen afbreuk aan de normen die van toepassing zijn op de Partijen in termen van beheer van hun respectieve programma's, informatiebeveiliging of controle van de technologieuitvoer. De Israëlische Regering heeft een bijdrage ten belope van 19 miljoen euro aangekondigd uit hoofde van haar samenwerking in het kader van het GALILEO-programma. 5 miljoen van dit bedrag werd betaald aan de Gemeenschappelijke onderneming GALILEO waarin de Israëlische staat is vertegenwoordigd door een daartoe aangewezen entiteit. Het saldo van 14 miljoen euro zou de implementatiefase van het systeem en het begin van de operationele fase moeten dekken en de medewerking van de Israëlische industrie aan de overeenkomstige werkzaamheden. De modaliteiten voor de toetreding van Israël tot de Toezichtautoriteit GNSS, bestemd ter aflossing van de Gemeenschappelijke onderneming op 31 december 2006, moeten nog door de Partijen worden bepaald. Zij zouden tot een herziening van de Overeenkomst moeten leiden. De Overeenkomst voorziet in verschillende samenwerkingsgebieden en –vormen, met name inzake: • wetenschappelijk onderzoek (uitwisseling van experts en informaties), • toewijzing van radiofrequenties op internationaal vlak, • certificering van de GALILEO-normen ; • industriële activiteiten ; • ontwikkeling van diensten en markten afgeleid van de toepassingen, • ontwikkeling van regionale en lokale systemen. Er dient te worden aangestipt dat de medewerking van Israël aan activiteiten die verband houden met gevoelige of beveiligde technologieën door de Overeenkomst wordt overwogen, maar het voorwerp moet zijn van aanvullende overeenkomsten. De procedure van inwerkingtreding veronderstelt de voorafgaande ratificatie door alle lidstaten op het ogenblik van de ondertekening van de Overeenkomst (25 Staten).