30 mrt 2007 17:00

Classificatie van functies van niveau A bij het Rijkspersoneel

Classificatie van functies van niveau A in een vakklasse - tweede lezing

Classificatie van functies van niveau A in een vakklasse - tweede lezing

De ministerraad ging in tweede lezing akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont voorstelde over de classificatie van functies van niveau A in een vakklasse. Het ontwerp werd voor overleg aan de vakbonden voorgelegd. Het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel hersteld bij koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel, voert een nieuw systeem van loopbaanontwikkeling in voor de personeelsleden van niveau A gebaseerd op functies, vakrichtingen en klassen. De structuur met deze drie aspecten heeft als doel: - een betere afstemming te bereiken tussen de behoeften van de federale oveheidsdiensten en de competentie van de personeelsleden door de functies die bij de overheidsorganisaties voorkomen in kaart te brengen. - de interne billijkheid te verbeteren door de loonschalen aan functieklassen te koppelen. - de personeelsleden duidelijke loopbaanperspectieven en loopbaanpaden te bieden door de functies in expertisedomeinen (vakrichtingen) in te delen. Het ontwerp verdeelt de functies van niveau A in vakklassen en kadert in de nieuwe loopbaanstructuur. De stappen in het classificatieproces van functies van niveau A zijn: - proces van functiebeschrijving, - proces van functieclassificatie: analytische weging van de typefuncties en classificatie van de niet-typefuncties, - functiecartografie van de federale overheid, - functietitels.