08 mei 2009 12:21

Commissie van de openbare comptabiliteit

Oprichting van de Commissie van de openbare comptabiliteit

Oprichting van de Commissie van de openbare comptabiliteit

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet (*) goedgekeurd dat de inrichting en de werking van de Commissie van de openbare comptabiliteit regelt. Het voorstel van staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet vormt een onderdeel van de hervorming van de overheidsboekhouding. (Een ander onderdeel wordt uitgevoerd op basis van titel 2 van de programmawet van 22 december 2008.)

Het voorontwerp roept de Commissie van de openbare comptabiliteit in het leven. Ze bestaat uit 17 leden, waaronder vertegenwoordigers van de verschillende overheden die zich aan het genormaliseerde boekhoudplan moeten houden. De andere leden zijn specialisten van het Rekenhof en de Inspectie van Financiën, en deskundigen op het vlak van de privé en openbare comptabiliteit. 
 
De commissie zal al de Belgische regeringen advies verlenen over de normen van de openbare comptabiliteit. Ze staat ze bij om een eenvormig boekhoudplan te verwezenlijken en om de internationale ontwikkelingen van boekhoudkundige normen op te volgen. De commissie volgt de uitvoering op technisch vlak op en duidt de gevallen aan waarin de overheden extra gegevens moeten boeken voor de consolidatie van verrichtingen of voor de naleving van Europese normen.

De Commissie moet waarborgen dat de rekenigen van de verschillende overheden vergelijkbaar zijn, de rekeningen geconsolideerd zijn en de toepassing van het algemeen boekhoudplan transparant verloopt.

Het voorontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State en daarna ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.  

(*) Het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhoduing van de gemeenschappen en de gewesten, en voor de organisatie van de controle op het Rekenhof.