17 jul 2015 19:03

Commissie van experts voor de evaluatie van de antidiscriminatiewetten

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling vaststelt van de commissie van experts die belast wordt met de evalutie van de wetten in het kader van de bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

Overeenkomstig de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie wordt een commissie van experts belast met de vijfjaarlijkse evaluatie van volgende wetten:

  • de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
  • de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen
  • de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van magistratuur, advocatuur, werknemers- en werkgeversorganisaties, evenals uit door de bevoegde minister voorgedragen experts.

Om het uitblijven van een evaluatieverslag tot op heden op te vangen wordt er, uitzonderlijk, een eerste evaluatieverslag voorzien zes maanden na de samenstelling van de commissie. Na dit eerste verslag wordt elke vijf jaar een nieuwe evaluatie voorzien.

Het verslag bestaat uit een evaluatie van de toepassing en de doeltreffendheid van bovenvermelde wetten, enerzijds, en conclusies en aanbevelingen, anderzijds. Het eerste verslag vormt de basis voor een hervorming en actualisering van de bestaande antidiscriminatiewetgeving.

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie van experts, hun aanstelling en de vorm en concrete inhoud van het verslag dat voorgesteld moet worden tot uitvoering van artikel 52, §3, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, voor haar evaluatie