03 jul 2009 10:52

Commissie voor de mededinging

Benoeming van een plaatvervangend lid van de Commissie voor de mededinging

Benoeming van een plaatvervangend lid van de Commissie voor de mededinging

De ministerraad heeft op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne mevrouw Bérengère Dupuis benoemd als plaatsvervangend lid en vertegenwoordigster van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België. Ze vervangt mevrouw Patricia Biard aan wie eervol ontslag wordt verleend en wiens mandaat ze voleindigt.