31 mrt 2006 12:00

Commissie voor schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap

Verlenging van het mandaat van de Commissie om ingediende aanvragen af te handelen

Verlenging van het mandaat van de Commissie om ingediende aanvragen af te handelen

De Ministerraad besliste het mandaat van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse gemeenschap van België tot uiterlijk 31 december 2007 te verlengen. Daarnaast keurde hij het stelsel goed om de aanvragen te behandelen die men voor het einde van het mandaat van de Commissie niet kon afhandelen, omdat bepaalde procedures nog aanhangig zijn bij de Raad van State. Daartoe keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, tot wijziging van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister. Het mandaat van de commissie loopt af op 9 september 2006 (*). Op 9 september 2003, de uiterste datum waarop men aanvragen kon indienen, bleek het aantal aanvragen dubbel zo veel te zijn als men had geschat. Ondertussen was immers het toepassingsgebied van de wet verruimd tot de rechthebbenden van de derde graad. Uit het jaarverslag 2005 van de Commisie blijkt dat alle aanvragen tegen eind 2007 behandeld zullen zijn. Die datum valt samen met het einde van het mandaat van de Commissie. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) volgens de wet van 20 december 2001.