10 jun 2022 15:49

Compensatie NMBS en Infrabel wegens sterke stijging kosten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed om Infrabel en NMBS te compenseren voor de sterke stijging van de energieprijzen en loonkosten.

Het betreft een wijziging van het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden, om beide bedrijven toegang te verschaffen tot een interdepartementale provisie van 82.000.000 euro. Dit is ter compensatie voorde negatieve impact op de rekeningen van hun openbare dienstopdrachten van 2022 als gevolg van de sterke stijging van de energieprijzen en loonkosten.

Het trekkingsrecht voor NMBS en Infrabel wordt voorlopig verdeeld naar rato van de raming van de financiële impact voor elke onderneming. Dit komt neer op 64.600.000 euro voor de NMBS en 17.400.000 euro voor Infrabel.

Het voorgestelde compensatiemechanisme geldt voor de eerste zes maanden van het jaar 2022, en dit in afwachting van structurele aanpassingen die zullen worden voorzien in de nieuwe beheerscontracten die momenteel met de twee overheidsbedrijven worden opgesteld en normaal gezien in werking zullen treden op 1 januari 2023.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden - Compensatie voor de negatieve impact op de rekeningen van de openbare dienstopdrachten van NMBS en Infrabel in 2022 ten gevolge van de sterke stijging van de energieprijzen en loonkosten