20 jul 2021 20:06

Compensatie van de eerste verhoging van het minimumloon

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de compensatie, voor de werkgevers, van de eerste verhoging van het minimumloon.

In het kader van het akkoord van 8 juni 2021 heeft de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst getekend die collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen aanpast zodat het minimumloon in drie stappen wordt verhoogd. De eerste verhoging gaat in op 1 april 2022. Zoals gevraagd door de sociale partners heeft de regering zich ertoe verbonden de meerkost voor de werkgevers van de eerste verhoging van het minimumloon op 1 april 2022 zoveel mogelijk te compenseren door de invoering van een zeerlagelonencomponent.

De zeerlagelonencomponent is een component die ingebouwd wordt in de structurele vermindering. Hij werkt op dezelfde manier als de lagelonencomponent: het bedrag van de vermindering is omgekeerd evenredig met de hoogte van het refertekwartaalloon met een helling ‘gamma’ (bepaald op 0,40) tot een maximaal bedrag van S2 (bepaald op 5 550 euro) per kwartaal.

De maatregel gaat in op 1 april 2022. De bedoeling is om de gestegen loonkost op macro-economisch vlak te compenseren. De loongrens van de zeerlagelonencomponent wordt geïndexeerd, waardoor wordt vermeden dat de vermindering sterk zou afnemen met elke indexering.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen (Structurele vermindering)