15 okt 2021 12:10

Compensatie van de impact van de overstromingen op de rekeningen van de NMBS en Infrabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed om de impact van de overstromingen in het zuiden van het land in juli op de rekeningen van de NMBS en Infrabel te prefinancieren.

De schade die spoorbedrijven Infrabel en de NMBS ondervonden als gevolg van de overstromingen wordt samen begroot op 68,11 miljoen euro. Hiervan zal een gedeelte later gerecupereerd kunnen worden van de verzekeringen en een ander gedeelte van het Europees Solidariteitsfonds.

Gezien de thesaurieproblematiek van Infrabel en om beide spoorbedrijven op uniforme manier te behandelen, wordt voorgesteld dat de Belgische staat de geraamde schade van 68,11 miljoen euro prefinanciert. Vervolgens betalen de spoorbedrijven de staat terug naarmate ze schadevergoedingen ontvangen van hun verzekeringen en van het Europees Solidariteitsfonds en dit tot het totale bedrag dat ze van beiden ontvangen. Aangezien de spoorbedrijven vandaag geen enkel zicht hebben op welke bedragen ze effectief zullen recupereren van hun verzekeringsmaatschappijen en van het Europees Solidariteitsfonds, zal de Staat het saldo voor zijn rekening nemen om negatieve gevolgen te voorkomen voor de andere belangrijke investeringen die de twee spoorwegmaatschappijen hebben gepland, onder meer in het kader van het Boost Plan.

Uiterlijk op 30 juni moet een nieuwe stand van zaken worden opgemaakt.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden