17 jul 2015 19:00

Compensatie van de impact van de wijzigingen inzake de werkloosheidsreglementering aan de OCMW's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de compensatie van de impact van de wijzigingen inzake de werkloosheidsreglementering aan de OCMW's.

Overeenkomstig het regeerakkoord zal de eventuele verhoging van het aantal leeflooncliënten ten gevolge van nieuwe sociaal-economische hervormingen leiden tot bijkomende compensatiemiddelen voor de OCMW’s.

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt voor 2015 een bijzondere toelage van 157,82 euro per dossier. 

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 43/1 de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie