10 nov 2016 18:24

Compensatie van de wijzigingen in de werkloosheidsreglementering aan de OCMW’s

Op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed om de impact van de wijzigingen in de werkloosheidsreglementering aan de OCMW's te compenseren.  

Het regeerakkoord bepaalt dat een verhoging van het aantal leeflooncliënten als gevolg van nieuwe sociaal-economische hervormingen zal leiden tot bijkomende compensatiemiddelen voor OCMW's. Het ontwerp stelt een structurele compensatie voor als aanvulling op de acht bestaande maatregelen die de vorige en huidige regering reeds hebben genomen in het kader van werkloosheidsreglementering. Om de impact van deze maatregelen in 2016 en de daarop volgende jaren te compenseren, wordt nu voorgesteld om de tegemoetkoming in personeelskosten voor OCMW's op te trekken van 320 euro naar 470 euro vanaf 1 januari 2016.

Het ontwerp wordt voor advies overgedragen aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie