02 sep 2011 15:57

Comptabiliteit van de federale staat

Rekening van de uitvoering van de begroting

Rekening van de uitvoering van de begroting

De ministerraad heeft op initiatief van staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet de vorm vastgelegd waarin de rekening van de uitvoering van de begroting van de diensten van algemeen bestuur moet worden opgemaakt. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad hierover aannam voert de wet van 22 mei 2003 uit, houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat. 

Bij het ontwerp zijn modeltabellen gevoegd. Ze bepalen concreet de vorm van de rekening van uitvoering en leggen de klemtoon op de vergelijking tussen de begroting zoals de Kamer van Volksvertegenwoordigers die heeft goedgekeurd en de uitvoering. Er is plaats voor commentaar om de verschillen tussen de goedgekeurde begroting en de uitvoering te verantwoorden.
Er wordt eveneens een bijlage toegevoegd over de regeling van de vereffeningen.