18 nov 2013 15:50

Congres ervaringsdeskundigen in de armoede voor verbetering toegankelijkheid van de overheidsdiensten op 19 november

BRUSSEL, 18/11/2013.- Het project ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting heeft tot doel de toegankelijkheid van de overheidsdiensten te verbeteren voor alle burgers, in het bijzonder voor de personen die in armoede leven. Om dit doel te bereiken, doet het project een beroep op personen met een persoonlijke ervaring inzake armoede: de "ervaringsdeskundigen". Hierbij wordt rekening gehouden met hun standpunt door het te integreren op alle beslissingsniveaus van de federale overheidsdiensten. Tijdens het congres wordt dieper ingegaan op de goede praktijken en realisaties van dit project.

Het project dat deel uitmaakt van het federaal plan armoedebestrijding van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Maggie De Block, telt vandaag 24 ervaringsdeskundigen. Met de steun van het Europees Sociaal Fonds worden de ervaringsdeskundigen hoofdzakelijk aangeworven door de POD Maatschappelijke Integratie en gedetacheerd naar 17 partnerdiensten. De positieve resultaten van dit project waren reeds in 2010 onderwerp van een publicatie tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap in het Europees jaar van de Strijd tegen Armoede en Sociale Uitsluiting.

Een Europese jury van deskundigen weerhield in oktober 2013 tijdens de 7e kwaliteitsconferentie in Vilnius dit als een goede praktijk in het thema “Naar een transparante en open overheidsadministratie”. Julien Van Geertsom, Voorzitter POD MI: “Het is een voortdurend streven en verzekeren dat elke burger toegang heeft tot de essentiële sociale diensten waarop hij of zij recht heeft. Het is steeds en grote uitdaging om dat te realiseren. Bepaalde bevolkingsgroepen hebben nu eenmaal gemakkelijker toegang tot die diensten dan andere.”

 

Het project

Het project heeft als belangrijkste doelstellingen:

  • Het binnenbrengen van het perspectief van mensen in armoede binnen de federale overheidsdiensten,
  • Het verbeteren van de toegankelijkheid van de overheidsdiensten voor alle burgers, in het bijzonder voor mensen in armoede.

 

De ervaringsdeskundigen zijn dankzij hun opleiding en de ondersteuning van hun mentor op hun dienst van detachering en door de coaching- en coördinatieploeg van de POD MI echte brugfiguren. Zij leren de dienst kennen waarin ze werken, bekijken de troeven en moeilijkheden die men heeft om het hele publiek te bereiken en om de grondrechten van elk individu waar te maken. Zij brengen hun ervaring mee in de dienst die ook bereid moet zijn om naar de ervaringsdeskundige te luisteren en om kritisch naar haar eigen werking en cultuur te kijken en indien nodig bij te sturen.

De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Maggie De Block, ontwikkelt samen de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Hendrik Bogaert, een beleid om de functie van ervaringsdeskundige op een duurzame wijze te verankeren binnen de overheidsdiensten. Alle ministers en staatssecretarissen met een administratie onder hun bevoegdheid worden uitgenodigd om de aanwerving van minstens een ervaringsdeskundige per taalrol en per administratie te stimuleren.

 

Opdrachten die de ervaringsdeskundige opneemt
  • Bijdragen aan de verbetering van het onthaal en de informatie aan het publiek, in het bijzonder het publiek dat met armoede te kampen heeft.
  • De gebruikers ondersteunen bij het doorlopen van administratieve procedures.
  • De noden en behoeften van mensen in armoede inventariseren door gesprekken, enquêtes, contacten met sociale organisaties.
  • De algemene kwaliteit en toegankelijkheid van de dienst verbeteren door voorstellen te doen voor de verbetering van communicatie, procedures en maatregelen
  • Meewerken aan de uitbouw van samenwerkingsverbanden tussen diensten, zodat de ervaringsdeskundigheid ook dienstoverschrijdend kan ingezet worden. Op die manier wordt de transversale doelstelling van de strijd tegen armoede versterkt.
  • Structurele problemen, gebreken in de wetgeving, ongeziene en onbehandelde noden van mensen in armoede signaleren aan beleidsmakers.

De ervaringsdeskundigen voeren deze verschillende taken uit (onthaal, begeleiding, bemiddeling, administratieve vereenvoudiging, bewustmaking, …), bij HZIV, RKW, RVP, FOD Justitie, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Economie, FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap), FOD Financiën, FOD Volksgezondheid, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, RVA en Selor.

Julien Van Geertsom, Voorzitter POD MI: “ Het is ambitieuze opdracht voor alle betrokkenen. Evident is het niet. Maar de praktijk toonde al dat de stappen die ondernomen worden op diensten betekenisvol zijn. Het sterkt ons in de idee dat bruggen bouwen werkt.”

 

PERSMOMENT

Een persmoment met getuigenissen en mogelijkheid tot interviews van  ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting wordt voorzien om 10u40. Gelieve aanwezigheid te melden bij: Jan De Coninck, communicatieverantwoordelijke POD MI, jan.deconinck@mi-is.be  0475 82 41 60

PERSCONTACT

Julien Van Geertsom, Voorzitter POD Maatschappelijke Integratie
   Tel. : 0032 475 26 84 70
Mail : julien.vangeertsom@mi-is.be

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum : dinsdag 19 november 2013 van 9u30 tot 16u30.
Plaats : The International Auditorium, Koning Albert II-laan 5, 1210 Brussel

Inschrijven en programma van de hele dag: http://www.mi-is.be/be-nl/formulier/colloquium-ervaringsdeskundigen-in-armoede-en-sociale-uitsluiting-binnen-de-federale-overh