08 sep 2016 13:39

Contract betreffende energieprestaties, onderhoud en comfort voor de Fedimmo-gebouwen in Wallonië en Brussel

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon de voorgestelde gunningsprocedure goed van de overheidsopdracht met een contract voor de energieprestaties, het onderhoud en het comfort van elf Fedimmo-gebouwen in Wallonië en twee in Brussel.

De ministerraad geeft zijn goedkeuring aan de voorgestelde gunningsbeslissing dat het resultaat is van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De opdracht heeft betrekking op de uitvoering van studies en werken en op de technische dienstverlening om te voldoen aan de vereisten van het project in de verschillende Fedimmo-gebouwen.

Onder meer volgende door het project voorgeschreven prestaties moeten worden geleverd:

  • uitvoeren van energiebesparende maatregelen
  • realiseren van de gegarandeerde besparing
  • tevredenheidsgarantie over het gebruikerscomfort
  • preventief en curatief onderhoud van de verschillende onderdelen
  • opleiding van het personeel van de aanbestedende overheid en van de gebruikers
  • follow-up van het energieverbruik
  • meedelen en ter goedkeuring voorleggen van de vereiste informatie over de activiteiten van de aanbestedende overheid

Het door de regering goedgekeurde voorstel van beslissing verplicht de Regie der Gebouwen en diverse federale overheidsdiensten om, in het kader van hun responsabilisering wat betreft hun uitgaven, maatregelen te treffen en procedures toe te passen die gericht zijn op een vermindering van het energie- en waterverbruik en hun weerslag op het milieu. Deze beperking van het energieverbruik kadert binnen de beslissing van de ministerraad van 23 oktober 2008 die als doelstelling een vermindering van de CO²-uitstoot met 22% heeft voorgeschreven.