20 jul 2006 17:00

Controle op het ziekteverzuim van ambtenaren

Medische controles vanaf oktober 2006 gereorganiseerd en vesterkt

Medische controles vanaf oktober 2006 gereorganiseerd en vesterkt

Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelden aan de ministerraad de acties voor om de medische controle op het ziekteverzuim in de federale openbare diensten te versterken en te reorganiseren. De ministerraad van 23 juni 2006 keurde de reglementering goed die het nieuwe controlebeleid van het ziekteverzuim lanceert. In een eerste fase zullen de controles gebeuren op vraag van de diensten (ad hoc) en op willekeurige basis. In de overgangsfase zal Medex (*) de controles op vraag van de diensten prioritair behandelen voor ten hoogste 50% van de controles. Daarvoor richt Medex een onafhankelijk artsenteam op, ontwikkelt informaticatoepassingen en informeert de diensten. Elke federale dienst zal aan Medex informatie verschaffen over de situatie van de personeelsleden en dagelijks de afwezigheden registreren. Voor het systeem kan starten moeten alle administraties die een beroep doen op Medex: - een unieke contactpersoon aanduiden bij Medex, - Medex up to date gegevens verschaffen over het personeelsbestand, - bevestigen op welke wijze de afwezigheden en de controleaanvragen worden geregistreerd, - een gebruikersbeheerder voor 30 juli aanduiden. Dat is de persoon die in het syteem voor de administratie gebruikers kan aanmaken, wijzigen en verwijderen. - een systeem op touw zetten om dagelijks bij Medex de afwezigheden tegen ten laatste 9u30 en de controleaanvragen voor dezelfde dag te registreren. (*) bestuur van de medische expertise van FOD Volksgezondheid.