18 jun 2021 17:46

Controle van aanbieders van diensten met betrekking tot de virtuele valuta door de FSMA

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed rond het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, en aanbieders van bewaarportemonnees.

Het voorontwerp van wet wil het voor de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) mogelijk maken om een toezicht uit te oefenen op alle ATM’s op het Belgisch grondgebied, waarmee virtuele valuta tegen fiduciaire valuta kunnen worden omgeruild en om personen die onder het recht van een derde staat ressorteren, te verbieden om op Belgisch grondgebied diensten met virtuele valuta te verlenen.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de regels en voorwaarden vast te leggen voor de inschrijving, bij de FSMA, van aanbieders van diensten met virtuele valuta die gevestigd zijn op Belgisch grondgebied, alsook de voorwaarden om die activiteiten uit te oefenen en het toezicht dat erop wordt gehouden.

Wat betreft de inschrijvingsvoorwaarden legt dit ontwerp vereisten op inzake deskundigheid en professionele betrouwbaarheid, het ontbreken van een beroepsverbod en een aandeelhouderskring die een gezond en voorzichtig beheer van de onderneming waarborgt. Bovendien moeten de aanbieders van diensten met virtuele valuta zich te allen tijde conformeren aan de bepalingen van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot de beperking van het gebruik van contanten.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijzigen van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten om bepalingen in te voeren rond het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees

Ontwerp van koninklijk besluit over het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees