02 feb 2017 14:26

Coördinatie van het deskundigenonderzoek en versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed in verband met de coördinatie van het deskundig onderzoek en de versnelling van de procedure bij bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid.

Wat het deskundigenonderzoek betreft, wil het voorontwerp de bestaande praktijk van coördinatie van de deskundigen vastleggen. Wanneer er een groot aantal deskundigen aangeduid worden, is het nuttig om iemand te hebben die enerzijds als centraal aanspreekpunt tegenover de partijen en tegenover de rechter werkt en anderzijds de taak van verzoening tussen de partijen specifiek op zich neemt. De kosten verbonden aan het deskundigenonderzoek en, in het bijzonder aan de erelonen van de coördinerende deskundige, komen ten laste van de in het ongelijk gestelde partij.

Het voorontwerp wil het aantal gevallen waarin gerechtsbrieven worden verzonden, beperken en aan de rechter een proactieve rol geven vanaf het ogenblik dat het deskundigenverslag wordt neergelegd opdat er een zitting binnen een korte termijn wordt gehouden.

Het voorontwerp heeft eveneens tot doel de gerechtelijke procedure te vereenvoudigen en te versnellen voor de vergoeding van de schade bij schadegevallen die onder toepassing vallen van een foutloze aansprakelijkheidsregel. Aansprakelijkheidsregels van deze aard maken het mogelijk dat de benadeelde vergoed wordt, zonder dat hij het bewijs moet leveren dat de aansprakelijke een fout heeft begaan. In de praktijk verliezen die regels echter vaak hun nut. Daarom zijn er twee beperkte wijzigingen in de burgerlijke rechtspleging nodig:

  • Het voorontwerp vermijdt dat de vergoeding van de benadeelde op grond van een foutloze aansprakelijkheid aanzienlijk vertraagd wordt door de gelijktijdige behandeling van uiteenlopende tussenvorderingen, zoals vorderingen met betrekking tot de verdeling van de schadelast onder meerdere aansprakelijken of tot vrijwaring van de aansprakelijke door een derde partij.
  • Om te vermijden dat de behandeling van een vordering tot schadevergoeding gebaseerd op een foutloze aansprakelijkheid vertraagd wordt als gevolg van haar samenhang met een vordering op basis van de foutaansprakelijkheid, bepaalt het ontwerp dat de vordering op grond van de foutloze aansprakelijkheid kan afgesplitst worden van vorderingen door de benadeelde ingesteld op grond van andere middelen.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.