07 dec 2007 10:36

Coperfin 2007 - Fase C

Stand van zaken van het moderniseringsplan voor Financiën

Stand van zaken van het moderniseringsplan voor Financiën

Op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en de minister belast met de modernisering van Financiën Hervé Jamar heeft de ministerraad kennis genomen van de stand van zaken van de projecten van het Coperfin-moderniseringsplan.

De ministerraad gaf ook toestemming om de procedures voor de overheidsopdrachten en de toewijzing van bepaalde overheidsopdrachten op te starten.

De Coperfinprojecten hebben hoofdzakelijk als doel nieuwe softwaresystemen te implementeren, de ICT-infrastructuur te beveiligen en het netwerk van  FOD Financiën te moderniseren en  te rationaliseren. Een beschrijving vindt u in de rubriek ICT en informaticaplan op de website www.minfin.fgov.be.