08 okt 2021 15:26

COVID-19: bijkomende kosten voor de Expo 2020 in Dubai

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne akkoord met de bijkomende kosten voor de Expo 2020 in Dubai in het kader van de coronacrisis.

Door de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande crisis, werd de Expo 2020 in Dubai met bijna een jaar uitgesteld. Dit heeft aanzienlijke budgettaire gevolgen voor BelExpo en voor de Belgische deelname aan deze tentoonstelling. Daarom keurt de ministerraad het globale bijkomende budget ‘COVID’ goed voor de Belgische deelname aan de expo Dubai ten bedrage van 916.590 euro. Daarnaast gaat ze akkoord met de federale deelname ten bedrage van 500.000 euro, een bedrag dat zal worden gereserveerd binnen de Corona-provisie en aan BelExpo zal worden overgemaakt na overleg en goedkeuring op niveau van het Overlegcomité.

De ministerraad beslist om de regionale overheden uit te nodigen om dit plan van aanpak goed te keuren via het Overlegcomité en om de regionale middelen voorzien in het voorgestelde schema hiervoor te reserveren.