24 jun 2021 18:16

COVID-19: compensatie voor NMBS en Infrabel voor het tweede en derde trimester van 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende een compensatie voor de impact van de coronapandemie op de rekeningen van de openbaredienstverplichtingen van de NMBS en Infrabel voor het tweede en derde trimester van 2021.

Aan de NMBS wordt een toelage toegekend van 150 miljoen euro. De toelage zal worden overgemaakt in twee delen, namelijk 98 miljoen euro ten laatste overgemaakt drie maanden na de inwerkingtreding van het ontwerp, en 52 miljoen euro ten laatste overgemaakt op 30 november 2021.

Aan Infrabel wordt een toelage toegekend van 18,4 miljoen euro. Ook deze wordt in twee delen overgemaakt, namelijk 10,5 miljoen euro ten laatste drie maanden na de inwerkingtreding van het ontwerp en 7,9 miljoen euro ten laatste overgemaakt op 30 november 2021.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden – Compensatie voor de impact van de Covid-19-pandemie op de rekeningen van de openbaredienstverplichtingen van de NMBS en Infrabel – 2° en 3° trimester 2021