15 jun 2021 21:05

COVID-19: coronapremie in bedrijven

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ertoe strekt ondernemingen die tijdens de crisis goed gepresteerd hebben, in staat te stellen hun werknemers voor het jaar 2021 een coronapremie toe te kennen.

Ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten behaalden, krijgen in 2021 de mogelijkheid om een eenmalige verhoging toe te kennen in de vorm van een coronapremie van maximum 500 euro, die buiten de loonmarge valt. De coronapremie neemt de vorm van cheques aan die zullen kunnen worden gebruikt in een aantal handelszaken en inrichtingen om zo doelgericht de consumptie te ondersteunen en bij te dragen aan het economisch herstel na de coronapandemie.

De coronapremie kan worden toegekend van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021. Het totaalbedrag van de door de werkgever toegekende coronapremies mag niet meer dan 500 euro per werknemer bedragen. Om bij te dragen aan de financiering van de sociale zekerheid wordt de coronapremie onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%. Er is geen werknemersbijdrage verschuldigd. Teneinde het nettovoordeel voor de werknemer te verhogen en tegelijkertijd de loonkosten voor de werkgever te beperken, is de premie vrijgesteld in de personenbelasting en volledig aftrekbaar voor de werkgever.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot vaststelling van de maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2021-2022

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders