19 dec 2020 06:48

COVID-19: dotatie aan het RIVIZ

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van een dotatie aan het RIZIV in het kader van de strijd tegen het coronavirus voor het jaar 2020. 

Via het koninklijk besluit van 23 juni 2020 werd een wettelijke basis gecreëerd voor de toekenning van een toelage aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) voor het jaar 2020 ter dekking van specifieke uitgaven van verzorgingsinstellingen, revalidatieinstellingen en de verzekering geneeskundige verzorging gelinkt aan de coronapandemie.

Die toelage wordt vastgelegd op 1.242.009.000 euro en bevat onder andere de kostprijs van de triagecentra, de beschermingsmaatregelen, de terugbetaling van de testen en de aanmoedigingspremie voor het ziekenhuispersoneel. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Nationaal Instituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor het jaar 2020 in het kader van de strijd tegen het Covid-19-virus