21 jan 2022 17:47

COVID-19: gelijkstelling van de dagen van tijdelijke werkloosheid voor de startbaanverplichting

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat tot doel heeft de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht gelijk te stellen met de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen wat betreft de erkenningen als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering voor de vrijstellingen van de startbaanverplichting.

Het ontwerp stelt voor om de bestaande maatregel te verlengen, waardoor ondernemingen die in 2022 een aanvraag willen indienen voor erkenning als onderneming in herstructurering in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en voor de erkenning van de werkgevers in moeilijkheden in het kader van de startbaanverplichting, de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in 2021 mogen meetellen voor het indienen van deze aanvraag.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen