05 mrt 2021 16:44

COVID-19: herziening van de regels voor de berekening van de integratietegemoetkoming

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Personen met een handicap, Karine Lalieux, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels voor de berekening van de integratietegemoetkoming wil herzien in het kader van de tijdelijke economische werkloosheid.

Het ontwerp beoogt de herziening van de regels voor de berekening van de integratietegemoetkoming, zodat de negatieve effecten van de regeling van de tijdelijke economische werkloosheid ingevolge de coronacrisis kunnen worden voorkomen.

Personen met een integratietegemoetkoming die tijdelijk werkloos zijn, kunnen geconfronteerd worden met een negatief effect op hun tegemoetkoming omwille van de verschillende vrijstellingen die gelden tussen het arbeidsinkomen en het vervangingsinkomen. Bij de berekening van de integratietegemoetkoming voorziet het ontwerp van koninklijk besluit voortaan in een vrijstelling die van toepassing is op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en die wordt gelijkgesteld met de vrijstelling die geldt voor het arbeidsinkomen. De gelijkstelling wordt toegekend voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2021.  

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming