20 nov 2021 17:50

COVID-19: jaarlijks kostenplafond voor vrijwilligers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het jaarlijks kostenplafond voor vrijwilligers die logistieke bijstand verlenen of de bevolking helpen inenten tegen COVID-19.

Het ontwerp betreft enerzijds de vrijwilligers in de vaccinatiecentra en anderzijds de vrijwilligers in de zorgsector.

Vrijwilligers in de vaccinatiecentra

Aangezien de vaccinatiecampagne verlengd werd tot het einde van 2021 voor het toedienen van een extra dosis van de vaccins aan de burgers ouder dan 65 jaar die reeds volledig gevaccineerd zijn, heeft dit ontwerp tot doel de vrijwilligers die sinds het begin van de campagne in de vaccinatiecentra zijn ingezet, in staat te stellen hun inzet voor de volksgezondheid voort te zetten. Aangezien de vaccinatiecentra ervoor kiezen een beroep te doen op vrijwilligers die reeds aan het werk zijn, een opleiding hebben genoten en zich de bestaande procedures eigen hebben gemaakt, bestaat het risico dat deze vrijwilligers snel het jaarlijkse maximumbedrag bereiken dat in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers is vastgesteld voor de vergoeding. Het koninklijk besluit van 24 juli 2021 had het reeds mogelijk gemaakt dat vrijwilligers die daadwerkelijk worden ingezet in vaccinatiecentra in de periode van 15 februari 2021 tot en met 31 december 2021 kunnen genieten van het hogere jaarlijkse kostenplafond van 3.541 euro. Volgens de huidige regeling kan men 100 dagen actief zijn in een centrum dat de maximale dagvergoeding van 35,41 euro toekent. Het ontwerpbesluit verhoogt het jaarlijkse maximum tot 4.107,56 euro/jaar, zodat men 116 dagen actief kan zijn tegen het maximumtarief van de dagvergoeding.

Vrijwilligers in de zorgsector

Ons land maakt momenteel een vierde golf van de pandemie door. De zorgsector wordt in het vierde kwartaal van 2021 dus met veel extra werk geconfronteerd, in het bijzonder de test- en triagecentra gelet op de verplichting om voor bepaalde activiteiten in het bezit te zijn van een Covid Safe Ticket. De inzet van vrijwilligers is en blijft dus een belangrijk instrument om deze toename het hoofd te bieden. Het ontwerp heeft daarom tot doel om voor heel het jaar 2021 het jaarlijkse plafond van de forfaitaire kostenvergoeding te verhogen tot 3.186,90 euro voor de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de gezondheidszorg, voor activiteiten in het kader van het beheer van de coronacrisis, in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Zowel de personen die vrijwilligerswerk hebben verricht (of zullen verrichten) als de plaatselijke overheden en de ondernemingen, verenigingen en diensten moeten zeer snel de nodige rechtszekerheid krijgen met betrekking tot de sociale en fiscale gevolgen van de inzet van deze vrijwilligers in het kader van de vaccinatiecentra en in de essentiële sectoren.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid, van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers