05 feb 2021 16:22

COVID-19: loonsubsidie voor bepaalde werkgevers in de reissector

De ministerraad keurt op voorstel van Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed houdende de toekenning van een loonsubsidie aan bepaalde categorieën van werkgevers in de reissector in het kader van de coronacrisis.

Dit voorontwerp is van toepassing op de door de coronacrisis zwaar getroffen werkgevers met als hoofdactiviteit reisbureau of reisorganisator, die onderworpen zijn aan de wettelijke verplichtingen inzake consumentenbescherming betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten en in dit kader ook de verplichte verzekering tegen insolventie hebben afgesloten.

Om aan die verplichtingen te kunnen voldoen, hebben deze ondernemingen een deel van hun personeel aan het werk moeten houden, maar zonder dat daar enige inkomsten tegenover stonden omdat er geen verkopen waren.

Het aantal werknemers dat in aanmerking komt voor de loonsubsidie komt overeen met het aantal werknemers dat een cruciale job uitoefent en bedraagt 30 % van het personeel tewerkgesteld in het jaar 2019. De loonsubsidie die zij kunnen aanvragen bedraagt maximum 70% van de loonkost van het eerste en tweede kwartaal 2021 van de werknemers, begrensd tot 4.500 euro per maand.

Ook de werkgevers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen en kunnen een aanvraag indienen middels een beveiligde elektronische applicatie die de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) ter beschikking stelt. 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.