26 jun 2020 20:48

COVID-19: projecten bestemd voor de risicogroepen en projecten voor de primaire preventie van burn-out

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de termijnen verlengt voor het uitvoeren van de projecten risicogroepen en de pilootprojecten voor de primaire preventie van burn-out als gevolg van de coronacrisis.

 

De wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen voert een systeem in waarbij de bijkomende werkgeversbijdrage van 0,1% wordt aangewend voor de financiering van projecten gericht op risicogroepen en van projecten gericht op de primaire preventie van burn-out. De procedure voor deze projecten wordt bepaald door het koninklijk besluit van 26 november 2013. Gelet op het feit dat heel wat werkgevers als gevolg van de coronacrisis hun activiteiten hebben moeten stopzetten of heroriënteren, kunnen de lopende projecten niet binnen de gestelde termijnen worden gefinaliseerd. Daarom is het noodzakelijk om de betrokken werkgevers niet alleen een bijkomende termijn te geven om de projecten op een adequate manier verder te kunnen uitrollen en te finaliseren, maar ook om hen daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen, zodat zij de volgende fasen van hun project kunnen herprogrammeren samen met alle betrokken actoren.

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt een verlenging voor van de lopende projecten met betrekking tot de risicogroepen en met betrekking tot de primaire preventie van burn-out. Ook de evaluatie van de eerste reeks burn-outprojecten door de experten heeft vertraging opgelopen als gevolg van de coronacrisis, aangezien zij in de periode maart-mei bedrijfsbezoeken en overleg met verschillende actoren gepland hadden, zodat ook hiervoor een verlenging nodig is. Tot slot heeft de Nationale Arbeidsraad gevraagd om voor het jaar 2020 uitzonderlijk geen nieuwe aanvragen toe te laten voor pilootprojecten gericht op de primaire preventie van burn-out, omdat de sociale partners vinden dat het in de huidige context en wegens de vertraging bij de evaluatie niet aangewezen is om nu een nieuwe reeks projecten te starten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde termijnen vastgelegd in het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, §3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen als gevolg van de maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken