31 okt 2020 12:13

Covid-19: reactivering van de Taskforce Kwetsbare groepen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie, belast met Armoedebestrijding, Karine Lalieux, akkoord met de reactivering van de Taskforce Kwetsbare Groepen om zwakkere mensen te helpen de Covid-19-crisis te boven te komen.

De ministerraad heeft beslist om de Taskforce herop te starten zonder de samenstelling ervan te wijzigen, en deze samen te voegen met de consultatiegroep die werd opgericht. Het is immers noodzakelijk om rechtstreekse uitwisselingen tussen de actoren op het terrein, de administraties en de politieke autoriteiten te bevorderen en deze actoren dus samen te brengen in slechts één instantie. In overleg met Covid-19-commissaris Pedro Facon wordt ook voorgesteld dat hij over een vertegenwoordiger binnen de Taskforce beschikt om de coördinatie met de werkzaamheden van de Taskforce te verzekeren.

Ter herinnering: het doel van deze Taskforce is:

  • nagaan welke impact de lockdownmaatregelen en de sociaaleconomische maatregelen van de verschillende bevoegdheidsniveaus en regeringen op korte en lange termijn hebben op kwetsbare personen tijdens deze epidemie
  • personen identificeren die niet onder deze sociaaleconomische maatregelen vallen en hun problemen zichtbaar maken
  • overleggen over concrete voorstellen voor bijkomende COVID-19-maatregelen die op korte en lange termijn gerechtvaardigd zijn
  • beleidsaanbevelingen/-voorstellen formuleren over te nemen sociaaleconomische maatregelen
  • een vlottere coördinatie met de deelstaten mogelijk maken voor een betere uitwerking van de maatregelen

De minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding zal de Taskforce zo snel mogelijk samenroepen.