27 nov 2020 16:33

COVID-19: steunmaatregelen op vlak van sociale zekerheid en vrijwilligerswerk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanpassing van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en vrijwilligerswerk in het kader van de bestrijding van de sociaal-economische gevolgen van de coronapandemie.

Om deze gezondheidscrisis door COVID-19 in te dijken heeft de regering maatregelen genomen met ingrijpende economische en sociale gevolgen voor verschillende sectoren. Om deze gevolgen zo veel mogelijk te beperken voor werkgevers en werknemers en de leefbaarheid van de getroffen sectoren te ondersteunen, heeft de regering tevens een pakket aan steunmaatregelen uitgewerkt. Het ontwerp is bedoeld om meerdere van deze steunmaatregelen ten uitvoer te leggen:

Verhoging quota gelegenheidswerk

Het ontwerp voorziet, na overleg met de sociale partners, in een verhoging van de quota voor gelegenheidswerk in de land- en tuinbouwsector in 2021. 

Vrijstelling sociale bijdragen bijkomende vrijwillige overuren

Het ontwerp bepaalt dat de 120 vrijwillige overuren gepresteerd in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 in de kritieke sectoren worden uitgesloten van het loonbegrip in de sociale zekerheid. Er zijn dus geen sociale bijdragen op verschuldigd.

Verlenging geldigheidsduur consumptiecheques

Het ontwerp heeft twee doelstellingen:

  • de uitgifte van – papieren of elektronische – consumptiecheques in de federale gezondheidssector toe te staan tot en met 30 juni 2021 in plaats van 31 december 2020
  • de geldigheidsduur van de consumptiecheques verlengen van 7 juni 2021 tot en met 31 december 2021

Verhoging plafond forfaitaire onkosten vrijwilligers

Het ontwerp heeft als doel om voor activiteiten uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 het jaarlijkse plafond van de forfaitaire kostenvergoeding te verhogen tot het bedrag dat reeds structureel van toepassing is op specifieke categorieën vermeld in het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond voor bepaalde categorieën van vrijwilligers. 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.