20 nov 2021 17:50

COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen in de hardfruitteeltsector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die voorzien in tijdelijke ondersteuningsmaatregelen met het oog op het beperken van de sociaaleconomische moeilijkheden in de hardfruitteeltsector.

België wordt nog steeds zwaar getroffen door de coronapandemie, die ook een negatieve impact heeft op het teeltseizoen in de land- en tuinbouw. Er werden al dringende maatregelen ingevoerd voor 2020 bij het koninklijk besluit nr. 5 van 9 april 2020. Ook voor het jaar 2021 werd voorzien in tijdelijke ondersteuningsmaatregelen, nog steeds met het oog op het beperken van de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie in de land- en tuinbouwsector. Maar al voor het uitbreken van de gezondheidscrisis verkeerde de hardfruitsector in een crisis ten gevolge van de Russische boycot. Deze boycot werd recent verlengd tot eind 2022.

De ontwerpen hebben als doel twee aanpassingen door te voeren. De eerste aanpassing betreft de uitbreiding tot de hardfruitteelt van de verruimde regeling voor gelegenheidswerk in de sociale zekerheid die al geldt voor de champignon- en witloofteelt, tot maximaal 100 dagen voor 2022. Deze uitbreiding is noodzakelijk om deze sector, die op dit ogenblik in ernstige moeilijkheden en in een crisissituatie verkeert, leefbaar te houden.

De tweede aanpassing betreft de verlenging van de 180-dagenregel en is ingegeven door de rechtsonzekerheid die vandaag bestaat voor de individuele werkgevers die een gelegenheidswerknemer in dienst willen nemen. Om een werknemer met het statuut van gelegenheidswerknemer in dienst te kunnen nemen, mag die werknemer in de loop van de voorafgaande 180 dagen niet in de land- of tuinbouwsector gewerkt hebben in een andere hoedanigheid dan die van gelegenheidswerknemer. De werkgevers hebben echter geen enkele mogelijkheid om dit na te gaan. Daarom wordt de 180-dagenregel beperkt tot het niveau van de onderneming (in plaats van op sectorniveau), waarbij het begrip ‘onderneming’ in de wet wordt omschreven.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ter bescherming van de hardfruitteeltsector in 2022

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging aan het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ter bescherming van de hardfruitteeltsector in 2022