05 mrt 2021 16:44

COVID-19: tijdelijke steunmaatregel in de sector van de dienstencheques en het leerlingenvervoer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van amendement goed aan het voorontwerp van wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen voor de sector van de dienstencheques en het leerlingenvervoer ten gevolge van de coronapandemie.

Het amendement voert een tijdelijke vrijstelling in in de sector van de dienstencheques en het leerlingenvervoer van de verplichting tot betaling van een halve dag gewaarborgd dagloon om zo de tijdelijke werkloosheid voor een halve dag toe te staan. Daarmee wordt tijdelijk afgeweken van artikel 27 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

In de sectoren van de dienstencheques en het leerlingenvervoer komt immers vaak voor dat werknemers op een werkdag twee duidelijk onderscheiden opdrachten moeten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld een dienstenchequewerknemer die in de voormiddag bij de ene klant en in de namiddag bij een andere klant een opdracht moet uitvoeren. Wanneer omwille van een onvoorzienbare reden die het rechtstreeks gevolg is van de coronapandemie één van deze twee opdrachten wegvalt, dan zal de werkgever worden vrijgesteld van de betaling van het gewaarborgd dagloon voor die verloren arbeidsuren.

De werknemer zal voor die halve werkdag dan een uitkering ontvangen in het kader van de werkloosheidsverzekering. De voorwaarde voor de toepassing van deze regeling is dat de verloren arbeidsduren minstens de helft bedragen van het op die werkdag voorziene uurrooster en dat de werkdag van de werknemer is opgesplitst in twee duidelijk van elkaar onderscheiden opdrachten.

Deze maatregel geldt tot en met 30 juni 2021. Afgezien van de huidige situatie is ministerraad niet van plan de regels van het arbeidsrecht te wijzigen die betrekking hebben op de verplichtingen van de werkgever om werk te verschaffen of het gewaarborgd loon te betalen.

Voorontwerp van wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie - Ontwerp van amendement (Vrijstelling van de verplichting tot betaling van een halve dag gewaarborgd dagloon teneinde de tijdelijke werkloosheid voor een halve dag toe te staan)