11 jun 2021 16:11

COVID-19: toekenning van een dotatie aan het RIZIV voor het jaar 2021

De ministerraad keurt op voorstel van Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninlijklijk besluit goed tot toekenning van een dotatie aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIVIZ) in het kader van de strijd tegen het coronavirus voor het jaar 2021. 

Via het koninklijk besluit van 23 juni 2020 werd een wettelijke basis gecreëerd voor de toekenning van een toelage aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) ter dekking van specifieke uitgaven van verzorgingsinstellingen, revalidatieinstellingen en de verzekering geneeskundige verzorging gelinkt aan de coronapandemie. 

Voor het jaar 2021 wordt die toelage vastgelegd op 839.772.000 euro en bevat ze onder andere de kostprijs van de triagecentra, de beschermingsmaatregelen en de terugbetaling van de testen.

De ministerraad gaat akkoord met de toekenning van een bijkomende dotatie van 91.169.000 euro na verdeling van de nodige middelen uit de interdepartementale provisie ‘corona’. Het ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van deze dotatie zal opnieuw worden voorgelegd aan de ministerraad in uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 33 van 23 juni 2020.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.