15 jul 2022 19:09

COVID-19: toekenning van een dotatie aan het RIZIV voor het jaar 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van een dotatie aan het RIZIV voor 2022 in het kader van de strijd tegen het coronavirus.

In de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen werd de nodige wettelijke basis gecreëerd voor de toekenning van een toelage aan het RIZIV. Deze toelage heeft als doel de specifieke uitgaven van verzorgingsinstellingen, revalidatie-instellingen en de verzekering geneeskundige verzorging, gelinkt aan de COVID-19-pandemie, te dekken.

In het ontwerp wordt de dotatie aan het RIZIV voor 2022 vastgelegd op 757 196 000 euro via verdeling uit de coronaprovisie van de FOD Volksgezondheid.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.