26 jun 2020 20:48

COVID-19: toekenning van een subsidie voor bijkomende sociale hulp op het niveau van de OCMW's

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme om een subsidie van 110 miljoen euro toe te kennen voor de bijkomende sociale hulp aan de doelgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW), als gevolg van de COVID-19-crisis. 

De sociale gevolgen van de sanitaire crisis laten zich al voelen op het vlak van de aanvragen voor sociale hulp bij de OCMW’s en de kans is groot dat deze in de komende maanden nog zullen toenemen. Kwetsbare groepen zijn bijzonder blootgesteld aan het risico om in armoede te belanden en de geleidelijke opheffing van de tijdelijke maatregelen op het niveau van de sociale zekerheid zullen ertoe leiden dat veel mensen bij de sociale hulp zullen terechtkomen.

Deze subsidie moet de OCMW's tijdelijk financieel ondersteunen om een deel van deze extra-uitgaven te dekken en zo de sociale gevolgen van de COVID-19-crisis op lange termijn te verzachten. Een budget van 100 miljoen euro vormt een aanvulling op het eerste bedrag van 15 miljoen euro dat in mei laatstleden werd vrijgemaakt om het hoofd te bieden aan de toenemende vraag naar sociale hulp van de OCMW’s. Er wordt voorgesteld om de oorspronkelijke maatregel uit te breiden om meer de nadruk te leggen op de ondersteuning van kinderen (deelname aan vakantiekampen, speelpleinen, …) en de maatregelen inzake energie te versterken.

Bovendien zal er een bedrag van 10 miljoen euro worden toegekend aan de OCMW’s om de personeelskosten te dekken voor het beheer van deze nieuwe aanvragen, maar ook om initiatieven te nemen die toelaten de groepen te bereiken die niet de gepaste hulp gevonden zouden hebben. Zo zullen de OCMW’s worden aangemoedigd om synergieën te ontwikkelen met de bestaande hulpnetwerken, zoals de platformen “gezinsarmoede” of organisaties die werken met specifieke kwetsbare groepen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie 'COVID-19' voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn