11 dec 2021 12:55

COVID-19: vaccinatie en toediening door apothekers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed houdende de vaccinatie en de toediening, door apothekers die hun beroep uitoefenen in voor het publiek opengestelde apotheken, van vaccins vergund voor de profylaxe van COVID-19 en het afnemen, uitvoeren en interpreteren van snelle antigeentesten.

Het voorontwerp heeft tot doel de apothekers nauwer te betrekken bij de strijd tegen het coronavirus, meer bepaald bij het vaccinatieproces tegen dit coronavirus, zoals aanbevolen door de Taskforce Vaccinatie, die werd opgericht in het kader van de strijd tegen de pandemie. Dit ontwerp beoogt zo officina-apothekers toe te laten om het vaccin tegen het coronavirus voor te schrijven, maar ook, na een specifieke opleiding, toe te dienen. Het vaccin kan enkel worden voorgeschreven op voorwaarde dat het onmiddellijk in de apotheek zelf wordt toegediend.

Het voorontwerp bevestigt ook de mogelijkheid voor een apotheker om over te gaan tot medicatievoorbereiding wat betreft de SARS-CoV-2-vaccins, in het kader van de door de deelgebieden georganiseerde profylaxecampagnes: concreet wordt de apotheker gemachtigd om individuele injecties op te trekken uit de multidosisflacons.

Het voorontwerp bevestigt ook de machtiging voor de apotheker om over te gaan tot het afnemen van een snelle antigeentest.

Tot slot herneemt het voorontwerp de maatregelen omtrent gegevensverwerking van artikel 45 van de wet van 13 juni 2021 houdende maatregelen ter beheersing van de coronapandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.