10 feb 2023 16:20

COVID-19: vaststelling van de honoraria voor de bereiding, levering en toediening van vaccins in 2023

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het systeem van honoraria voor de bereiding, levering en toediening van COVID-19-vaccins verlengt tot eind 2023.

Tijdens de COVID-19-pandemie werden de meeste vaccins toegediend in vaccinatiecentra. Sinds juli 2022 worden ook eerstelijnszorgverleners aangemoedigd om COVID-19-vaccins te bereiden, af te leveren en toe te dienen in een praktijk, apotheek of bij de patiënt thuis.

In deze context voorziet het koninklijk besluit van 6 december 2022 in een systeem van honoraria voor artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen en apothekers. Dit koninklijk besluit is buiten werking getreden op 31 december 2022. Het huidig ontwerp voorziet in een verlenging van de maatregel tot 31 december 2023.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.