15 okt 2021 12:10

COVID-19: verlenging van de geldigheidsduur van de cultuur- en sportcheques

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de cultuur- en sportcheques als gevolg van de coronapandemie.

Het ontwerp strekt ertoe de geldigheidsduur van de cultuur- en sportcheques, die normaal gezien verstrijken in 2020 en 2021, te verlengen tot 30 september 2022. Deze maatregel moet houders van cheques in staat stellen deze ook effectief op te gebruiken, wat sinds maart 2020 gedurende een lange tijd ernstig werd bemoeilijkt door de sluitingsmaatregelen in het kader van de bestrijding van de pandemie. De verlenging van de geldigheidsduur zal ook een hoognodige impuls geven aan de cultuur- en sportsector, die hard zijn getroffen door de maatregelen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19ter, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de cultuur- en sportcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie