11 dec 2020 15:34

COVID-19: verlenging van de geldigheidsduur van diverse cheques

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, eco-cheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques in het kader van de coronacrisis. 

Het ontwerp heeft tot doel het advies van de Nationale Arbeidsraad uit te voeren en de geldigheidsduur van maaltijdcheques, eco-cheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques te verlengen. De geldigheidsduur van de maaltijd-, eco-, en geschenkcheques, die in de periode van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021 aflopen, wordt met zes maanden verlengd. De sport- en cultuurcheques, die op 30 september 2020 zijn verlopen en waarvan de geldigheidsduur reeds een eerste keer werd verlengd tot 31 december 2020, worden opnieuw verlengd tot 30 september 2021.

Net als tijdens de eerste lockdown is deze maatregel bedoeld om de begunstigden van cheques toe te laten deze langer dan voorzien, met name na afloop van de lockdownperiode, te gebruiken en om de ondernemingen toe te laten om ze langer dan voorzien te aanvaarden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, eco-cheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19 pandemie