24 jun 2021 18:16

COVID-19: verlenging van de periode voor het indienen van de verantwoording voor de voedselhulp georganiseerd door de OCMW's

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Armoedebestrijding, Karine Lalieux, een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de verlenging van de toelageperiode voor de voedselhulp en de verdeling van basishygiëneproducten georganiseerd door de OCMW's, in het kader van de coronacrisis. 

De periode voor het indienen van de verantwoording wordt verlengd tot 15 september 2021.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2020  houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn