15 okt 2021 12:10

COVID-19: verlenging van de tijdelijke premie voor de ontvangers van bepaalde uitkeringen

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie belast met Personen met een Handicap, Karine Lalieux, een voorontwerp van wet goed tot verlenging van de periode waarin aan de gerechtigden van bepaalde socialebijstandsuitkeringen, in het kader van de maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, een tijdelijke premie wordt toegekend.

Het voorontwerp van wet heeft als doel de periode te verlengen waarin de tijdelijke premie kan worden toegekend aan de gerechtigden op bepaalde socialebijstandsuitkeringen. Een maandelijkse premie van 25 euro zal worden toegekend van oktober tot en met december 2021. 

De tijdelijke premie werd ingevoerd om de negatieve gevolgen en bijkomende kosten op te vangen die de coronapandemie voor kwetsbare categorieën veroorzaakte en werd oorspronkelijk toegekend van juli 2020 tot en met december 2020. Deze kwetsbare categorieën bleken nadien echter nog steeds extra ondersteuning nodig te hebben, gelet op de heropleving van de epidemie en de strengere maatregelen van de overheid. Daarom werd de toekenning van de premie al drie keer verlengd, de laatste keer tot en met september 2021. De regering heeft op 24 september 2021, gelet op de huidige economische situatie, de inflatie en de gezondheid, maar ook in het licht van de geplande verhoging van de sociale uitkeringen op 1 januari 2022, beslist om de periode voor de toekenning van deze maatregel aan de meest kwetsbare personen opnieuw te verlengen, ditmaal tot en met december 2021. Gedurende deze periode ontvangen de betroffen personen een premie van 25 euro.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.