11 jun 2021 16:11

COVID-19: wijziging inzake de tegemoetkomingen voor tijdelijk werkloze personen met een handicap

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Personen met een Handicap, Karine Lalieux, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een wijziging aanbrengt betreffende de tegemoetkomingen voor tijdelijk werkloze personen met een handicap. 

Personen met een handicap die een integratietegemoetkoming ontvangen en tijdelijk werkloos zijn, kunnen geconfronteerd worden met een negatief effect op hun tegemoetkoming omwille van de verschillende vrijstellingen die gelden voor enerzijds een arbeidsinkomen en anderzijds een vervangingsinkomen.

Om dit te voorkomen ten tijde van de coronacrisis, werd de vrijstelling die geldt voor de tijdelijke werkloosheidsuitkering bij de berekening van de integratietegemoetkoming gelijkgesteld met de vrijstelling die geldt voor het arbeidsinkomen.

Omdat de coronacrisis nog steeds een negatieve impact heeft, beoogt het ontwerp van koninklijk besluit deze gelijkstelling te verlengen van 30 juni 2021 tot en met 30 september 2021.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming