27 jan 2023 16:30

COVID-19: wijziging van het samenwerkingsakkoord over de verwerking van vaccinatiegegevens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed over de verwerking van gegevens over de vaccinaties tegen COVID-19.

De afgelopen twee jaren werden er tussen de federale staat en de gefedereerde entiteiten diverse samenwerkingsakkoorden afgesloten om de wereldwijde COVID-19-pandemie het hoofd te kunnen bieden. Zo voorziet het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 in de verwerking van persoonsgegevens om de gevolgen van het coronavirus op de volksgezondheid, het binnenlands zorgsysteem en de binnenlandse economie zoveel mogelijk te beperken.

De doeleinden van het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 worden nu uitgebreid.

  • De eerste uitbreiding bestaat erin dat de Vlaamse Gemeenschap de mogelijkheid wordt gegeven tot berekening van de anonieme vaccinatiegraad voor ruimer gedefinieerde segmenten van de bevolking.
  • De tweede uitbreiding voorziet in de toevoeging van het Rijksregisternummer of BIS-nummer aan de gegevens die gebruikt kunnen worden voor de berekening van de financiering van de vaccinaties.
  • Tot slot wordt er voorzien in een rechtsgrond voor de registratie van de in het buitenland toegediende vaccinaties in Vaccinnet+, indien de betrokkene de vaccinatie bewijst aan de hand van een digitaal EU-COVID-certificaat of van een Belgisch digitaal afschrift van een buitenlands COVID-vaccinatiecertificaat.

De ministerraad keurt het ontwerp van het gewijzigde samenwerkingsakkoord en het voorontwerp van instemmingswet van dit samenwerkingsakkoord goed.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State.