27 apr 2007 17:00

Cumulatie van pensioenen van de openbare sector

Uitoefening van een beroepsactiviteit door een gepensioneerde die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, maar die wel een loopbaan van 45 jaar kan aantonen

Uitoefening van een beroepsactiviteit door een gepensioneerde die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, maar die wel een loopbaan van 45 jaar kan aantonen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed van minister van Pensioenen Bruno Tobback dat art. 4, §5 van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met een vervangingsinkomen of met inkomsten die voortvloeien uit de uitoefening van een beroepsactiviteit. Het ontwerp geeft de gepensioneerde die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt maar die wel een loopbaan van 45 jaar kan aantonen, het recht om een beroepsactiviteit uit te oefenen. De voorwaarde is dat zijn beroepsinkomen per jaar niet meer bedraagt dan de inkomensgrenzen die gelden voor de pensioengerechtigde die wel de pensioenleeftijd heeft bereikt.