20 nov 2008 18:39

De 7 werken van staatssecretaris Julie Fernandez Fernandez

Staatssecretaris Fernandez Fernandez stelt in haar beleidsbrief 2009 " de zeven werken van Fernandez Fernandez" voor die een forse verbetering zullen teweegbrengen in het federale gehandicaptenbeleid. De samenvatting van de beleidsbrief is ook voor de eerste keer beschikbaar in gebarentaal, gesproken taal en aangepaste leesbaarheid. Hier volgt een overzicht van de 7 werken.

Staatssecretaris Fernandez Fernandez stelt in haar beleidsbrief 2009 " de zeven werken van Fernandez Fernandez" voor die een forse verbetering zullen teweegbrengen in het federale gehandicaptenbeleid. De samenvatting van de beleidsbrief is ook voor de eerste keer beschikbaar in gebarentaal, gesproken taal en aangepaste leesbaarheid. Hier volgt een overzicht van de 7 werken.


1. Sterke partners voor een sterk beleid: Beslissingen die personen met een handicap aanbelangen worden nog al te vaak genomen zonder de belanghebbenden te raadplegen. Het is in dat vooruitzicht dat de staatssecretaris de middelen van de Nationale Hoge Raad zal verhogen en de dialoog met de regionale overheden, de organisaties en de verenigingen blijvend zal stimuleren.

2. Meer sociale rechtvaardigheid nastreven: Om de bestaansonzekerheid bij personen met een handicap te verminderen zal de staatssecretaris op 1 juni 2009 de inkomensvervangende tegemoetkoming met 2 % verhogen. Concreet betekent dit voor zo’n 120.000 personen met een handicap een verhoging tussen de 60 en 100 euro/jaar. Daarnaast zal de staatssecretaris een einde stellen aan de ongelijke behandeling van mensen van vreemde nationaliteit bij het bekomen van een tegemoetkoming.

3. Een betere dienstverlening aanbieden: De derde prioriteit is de dienstverlening verbeteren voor personen met een handicap die zich tot het Directoraat-generaal personen met een handicap wenden. Vooreerst zullen de eerste lijnsdiensten toegankelijker worden door de invoering van een groen nummer. Om de termijnen van de aanvragen voor tegemoetkomingen in te korten en de procedure voor de evaluatie van de handicap te verbeteren worden er 34 personeelsleden aangeworven. Deze inspanningen moeten ervoor zorgen dat in 2010, de termijnen om een uitkering te bekomen, ingekort worden tot 6 maanden.

4. Tewerkstellingsgraad verhogen: De tewerkstellingsgraad van personen met een handicap ligt bijzonder laag in ons land. De staatssecretaris zal een studie bestellen om het profiel van de uitkeringsgerechtigden met een handicap beter te leren kennen. Om de privésector aan te moedigen om meer personen met een handicap in dienst te nemen werkt de staatssecretaris samen met de minister van Werk en al de betrokken actoren aan een concreet voorstel om het Fonds voor de tewerkstelling van personen met een handicap te gebruiken. Bij de overheidsdiensten gaat de staatssecretaris er nauwlettend op toe zien dat het quotum van 3 % banen die voorbehouden zijn voor personen met een handicap effectief wordt nageleefd.

5. Toegankelijkheid verbeteren: In het kader van de interministeriële conferentie zal de staatssecretaris vragen dat er een vierde werkgroep rond toegankelijkheid wordt opgericht. Eerst en vooral dient er een evaluatie van de toegankelijkheid van de federale overheidsgebouwen te worden gemaakt en er moet nagegaan worden of er een referentiestelsel met normen en richtlijnen kan worden uitgewerkt. Verder zal de staatssecretaris de verworvenheden in de beheersovereenkomst van de NMBS nauwlettend opvolgen. Tot slot werkt de staatssecretaris een voorstel uit om de toegankelijkheid van alle nieuwe federale websites te garanderen.

6. Handicap en gezinsleven op elkaar afstemmen: Enerzijds zal de hervorming van het regime voor verhoogde kinderbijslag uitgebreid worden tot de kinderen die voor 1993 geboren zijn. Anderzijds komt er een betere opvang van zwaar zorgbehoevende personen met een handicap door het voorzien van extra bedden.

7. Europa en internationaal: De staatssecretaris zal er tijdens de voorbereidingsperiode van het Europees voorzitterschap over waken dat handicap integraal deeluitmaakt van het programma. Daarnaast zal ons land het verdrag over de rechten van personen met een handicap ratificeren. De staatssecretaris zal, in samenwerking met de regionale overheden, haar werk verder zetten in het kader van de toepassing van dit verdrag.