08 mei 2009 17:32

DE ELEKTRONISCHE BTW-AANGIFTE DRAAIT OP VOLLE SNELHEID

Op 20 april werden pieken van meer dan 5 aangiften per seconde genoteerd!

Op 20 april werden pieken van meer dan 5 aangiften per seconde genoteerd!

Met de lancering van INTERVAT in februari 2002 was de FOD Financiën een duidelijke koploper inzake e-government binnen de federale overheid. Initieel bood INTERVAT de btw-plichtigen de mogelijkheid om hun periodieke btw-aangifte rechtstreeks via het internet in te vullen. Dit betekende reeds een belangrijke stap vooruit in het streven naar een elektronische dienstverlening.
Sindsdien heeft INTERVAT een belangrijke weg afgelegd. Vandaag hebben de btw--plichtigen de mogelijkheid om hun diverse aangifteverplichtingen inzake de BTW (periodieke btw-aangiften, klantenlistings en intracommunautaire opgaven) via elektronische weg te vervullen. Het gebruik van de e-ID voor authentificatie (mogelijk sinds mei 2007) is een belangrijke stap gebleken om de toepassing voor meer gebruikers toegankelijk te maken.
Vanaf juni 2006 laat het systeem ook toe om deze aangiftes in te dienen via een gestructureerd bestand, een zogenaamd XML-bestand. Op deze manier kunnen boekhoudkantoren (maar uiteraard ook de andere belastingplichtigen) tot maar liefst 999 aangiften in één keer indienen.
Deze elektronische informatie-uitwisseling brengt zowel voor de btw-plichtige als voor de administratie heel wat voordelen mee. De aangifte kan niet alleen 24u op 24u worden ingediend, het systeem levert ook een bewijs van ontvangst af wat de rechtszekerheid voor de btw-plichtige verhoogd. Daarenboven kan de aangever op ieder ogenblik de ingediende aangifte op het scherm raadplegen.
Voor de administratie betekent deze werkwijze een grote vereenvoudiging van de behandelingen van de inkomende documenten. Het proces laat ook een vlottere verwerking toe in vergelijking met het klassieke scenario. Het risico op eventuele fouten bij de registratie van de gegevens binnen de administratie wordt onbestaande.
Het systeem kent reeds geruime tijd een hoge populariteit (in 2008 gebeurden al bijna 70% van alle periodieke btw-aangiften elektronisch) maar sinds de algemene gebruiksplicht op 1 april 2009 is ingevoerd, draait het systeem pas echt op volle toeren.
Het indienen van de btw-aangiften gebeurt traditioneel op een periode van enkele dagen en vooral de maanden waarin niet alleen de maandelijkse aangiften maar ook de kwartaalaangiften gebeuren, betekenen een extreem hoge belasting voor de systemen. Op het zelfde tijdstip moeten bovendien ook de intracommunautaire opgaven worden ingediend !
De maand april heeft alvast alle records gebroken … Bijna 30% van alle aangiften werden op 20 april ingediend waarbij tussen 16u en 19u pieken werden genoteerd van meer dan 5 aangiften per seconde.
Dit maakt INTERVAT één van de meest intensief gebruikte e-governmenttoepassingen in België !
Over de FOD Financiën

De voornaamste taak van de Federale Overheidsdienst Financiën is de inzameling en het beheer van een belangrijk deel van de financiële middelen die nodig zijn om aan de collectieve noden van een moderne staat te voldoen.De Federale Overheidsdienst Financiën streeft ernaar de belastingen rechtvaardig en juist te innen, en er m.a.w. voor te zorgen dat elke belastingplichtige de belasting draagt die hij wettelijk verschuldigd is. Niet meer, maar ook niet minder. De Federale Overheidsdienst Financiën verzekert eveneens, via de Thesaurie, het evenwicht tussen de ontvangsten en uitgaven voor rekening van de Federale Staat. De Federale Overheidsdienst Financiën neemt ook andere belangrijke taken van algemeen belang op zich, zoals bijvoorbeeld de Patrimoniumdocumentatie. Ter gelegenheid van de controle op de goederenstroom draagt de Federale Overheidsdienst Financiën ook bij tot de bescherming van de volksgezondheid, het leefmilieu en de veiligheid van personen en goederen, inzonderheid de strijd tegen de illegale trafieken en het terrorisme.