20 jul 2004 18:46

De Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie publiceert zijn eerste jaarverslag

«Groeien», het eerste jaarverslag van de FOD Personeel en Organisatie (het vroegere federale Ministerie van Ambtenarenzaken) is verschenen: 80 pagina's over het doen en laten in 2003.

«Groeien», het eerste jaarverslag van de FOD Personeel en Organisatie (het vroegere federale Ministerie van Ambtenarenzaken) is verschenen: 80 pagina's over het doen en laten in 2003.

De FOD P en O wenst in alle openheid toe te lichten welke vorderingen hij maakt in de uitvoering van zijn opdracht. Daartoe werd, zoals in zovele andere organisaties, dit jaarverslag opgesteld dat een waardevol informatie- en beheersinstrument is. Het verslag is een synthese. Het biedt een overzicht van de activiteiten tijdens het voorbije jaar en het schetst bondig de werking en de opdrachten. Naast het gebruikelijke voorwoord van de voorzitter bevat het jaarverslag ook enkele aanbevelingen van het directiecomité. De FOD P en O regelt zowat alle aspecten van de loopbaan van de ambtenaar, zoals selectie, opleiding, diversiteit of competentieontwikkeling. Deze aspecten worden bondig toegelicht en met cijfermateriaal ondersteund. Enkele voorbeelden: in 2003 waren er 23.106 deelnemers aan selecties van Selor; het OFO organiseerde 8.734 opleidingsdagen. Naast de loopbaanaspecten gaat een groot deel van de energie van de FOD naar de ondersteuning en de begeleiding van andere overheidsinstellingen. Zo worden niet alleen de leidinggevenden en stafdirecteurs, maar ook de communicatie- en aankoopdiensten begeleid. Bovendien behoren moderniseringsprojecten (BPR's), kennismanagement en de ontwikkeling van een geïntegreerd beheer op federaal niveau van de human resources (e-HR) tot de opdracht. Ten slotte wordt er een hoofdstukje gewijd aan de eigen werking: informatie over het personeel, het budget en de bestuursorganen. Algemene informatie over de structuur van de federale overheid en de FOD zelf, de taakverdeling en de contactgegevens staan in de bijlagen. De pdf-versie van dit jaarverslag is beschikbaar op www.p-o.be - algemene informatie - publicaties. Contact en bestellen van exemplaren: patrick.theys@p-o.be T: 02 790 58 71 F: 02 790 55 75