11 dec 1997 16:00

De Ministerraad vergaderde op donderdag 11 december 1997

in de Wetstraat 16 van 8.00 uur tot 10.05 uur, onder het +voor-zit-terschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. * * * De Ministerraad bereidde het Belgische standpunt voor de Europese Top voor die op 12 en 13 december a.s. plaatsvindt te Luxemburg. De 15 lidstaten van de Europese Unie zullen er de uitbreiding bespreken van de Unie naar 10 Centraal- en Oost-Europese landen en Cyprus. De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed dat het Verdrag van Amsterdam omzet in Belgisch recht. ( persbericht 1 van 11/12/1997) Tevens keurde de Ministerraad de militaire operaties goed die in 1998+ in het buitenland zullen worden uitgevoerd. ( persbericht 2 van 11/12/1997) De Ministerraad keurde eveneens drie bijzondere overeenkomsten goed +tussen de Belgische Staat enerzijds en de Vlaamse Interuniver-sitaire Raad en de Conseil interuniversi-taire de la Commu-nauté française anderzijds. ( persbericht 3 van 11/12/1997) De Ministerraad ging akkoord om een bedrag vrij te maken voor de +financiering van projecten op het vlak van preventieve diplomatie en noodhulp aan slachtoffers van conflictsituaties. ( persbericht 4 van 11/12/1997) Verder keurde de Ministerraad twee kredieten goed voor humanitaire +bijstand. De kredieten vormen een Belgische bijdrage voor twee bij-standsprojecten van de Verenigde Naties in Kongo-Brazzavil-le en in Tadjikistan. ( persbericht 5 van 11/12/1997) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om op het budget van het +Ministe-rie van Buitenlandse Zaken 2.898.105 frank vrij te maken voor de financiering van de hulpverlening bij de over-stromingen in Polen en in de Tsjechi-sche Republiek. ( persbericht 6 van 11/12/1997)De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de voorschriften van plichtenleer bindend maakt voor de erkende boekhou-ders die lid zijn van het Beroepsinstituut van Boekhouders. ( persbericht 7 van 11/12/1997) De Ministerraad ging tevens akkoord met de huur van een gebouw voor +de huisvesting van het Kabinet van de Staatssecretaris voor Veiligheid, Maatschappe-lijke Integratie en Leefmilieu. ( persbericht 8 van 11/12/1997) De Ministerraad legde het contingent contractue-len vast voor +uitzon-derlijke en tijdelijke personeelsbehoeften voor het jaar 1998. ( persbericht 9 van 11/12/1997) Verder ging de Ministerraad akkoord om een dienstenovereen-komst met +een gespecialiseerde firma voor 1998 te verlengen. Deze stelt informatica- en telecommunicatiespecialisten ter beschikking van het Exploitatie-centrum van Telematica van de Rijkswacht en de Algemene Politiesteun-dienst. ( persbericht 10 van 11/12/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een aantal aankopen voor het leger +goed. De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat een bijzondere loopbaan invoert voor de federale weten-schap-pe-lijke inrichtingen die onder de bevoegd-heid vallen van de Minister van Weten-schapsbe-leid. Het betreft de loop-baan van "advi-seur der weten-schap-pelijke inrichtingen". ( persbericht 11 van 11/12/1997) De Ministerraad heeft ook de ontwerpen van veiligheids- en samen-levingscon-tracten voor 1998 goedgekeurd. Het gaat met name over de contracten die afgesloten moeten worden tussen de federale Staat en de 29 steden en gemeenten die reeds een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in 1997. ( persbericht 12 van 11/12/1997) De Ministerraad heeft eveneens een omzendbrief goedgekeurd over de voorbereiding van de begrotingscontrole 1998. ( persbericht 13 van 11/12/1997) De Ministerraad keurde ook - na advies van de Raad van State - een +ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het globaal budget voor de rustoorden voor be-jaarden vastlegt voor het dienstjaar 1998. ( persbericht 14 van 11/12/1997) De Ministerraad keurde tevens - na advies van de Raad van State - een+ ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de verzekeringstegemoetkoming van de overheid aan de rustoorden voor de verzorging van bejaar-den. Het ontwerp moet de naleving van de globale begroting voor het jaar 1998 mogelijk maken. Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de hervorming van de verzekering voor geneeskundi-ge verzorging. Deze hervorming zal alle uitgesloten personen met een onzeker inkomen opnieuw opnemen in de sociale zeker-heid. ( persbericht 15 van 11/12/1997) Eveneens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de verplichte ziekte- en invaliditeits-verzekering voor zelf-standigen en voor leden van de religieuze gemeen-schappen. ( persbericht 16 van 11/12/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de verzekering tegen arbeidsonge-schiktheid voor zelfstan-digen. ( persbericht 17 van 11/12/1997) De Ministerraad heeft ook beslist om de eerste schijf van 25% vrij te+ geven van het federaal programma van de open-bare investeringen voor de periode van januari tot maart 1998. ( persbericht 18 van 11/12/1997)