17 dec 2009 14:41

De Post

Vernieuwing van het beheerscontract van De Post

Vernieuwing van het beheerscontract van De Post

De ministerraad heeft ingestemd met de voorstellen die minister van Ambtenarenzaken en Overheidsberdrijven Inge Vervotte voor de vernieuwing van het vijfde beheerscontract van De Post voorlegde. De minister zal een ontwerp van beheerscontract aan de ministerraad voorleggen bij de tweede lezing van het voorontwerp van wet dat de derde Europese postrichtlijn in Belgisch recht omzet.