04 apr 2022 16:18

De Regie der Gebouwen beoogt passiefstandaard voor het vredegerecht in Moeskroen!

Op donderdag 31 maart 2022 heeft de Regie der Gebouwen een overheidsopdracht uitgeschreven om een aannemer te vinden die de renovatie van het voormalige gebouw van de nationale bank op zich zal nemen. Deze bevindt zich in de rue de la Station 47 in Moeskroen. De opening van de offertes is voorzien op 9 mei 2022 op het e-Notificatieplatform.

Het doel is om er de diensten van het vredegerecht van Moeskroen in onder te brengen tegen eind 2023.

Eens de renovatie afgerond is, zal dit gebouw “passief” gecertificeerd worden, met andere woorden quasi energieneutraal. Het project voorziet namelijk talrijke verbeteringen op het vlak van energie om te voldoen aan de verschillende energiecriteria die opgelegd zijn door het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP).

"De Regie der Gebouwen is een van de grootste vastgoedbeheerders in België. Het is onze verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven door het verlagen van de CO2-uitstoot van onze gebouwen. Ik heb daar een prioriteit van gemaakt. Ons doel is om een vermindering van 55% van onze CO2-uitstoot te bereiken tegen 2030, ” zegt Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der Gebouwen.

« Ce projet à Mouscron revêt plusieurs objectifs. Premièrement, il permet de de mettre à disposition de notre client (ici, le SPF Justice) un environnement de travail de qualité répondant à leurs besoins et performances. Deuxièmement, cette rénovation fait partie des projets pilotes mis en place dans le cadre de nos objectifs PNEC (Plan National Énergie Climat). Il nous permettra de mettre en œuvre de nouvelles technologies répondant à nos exigences spécifiques en matière d’économie d’énergie et de décarbonation. Nous avançons dès lors sur un projet concret, mais en plus, celui-ci nous permettra de bénéficier de retours d’expériences utiles pour la suite du processus de décarbonation de notre portefeuille immobilier et ce, tant au niveau technique que financier, ou en termes de planification. » se réjouit Laurent Vrijdaghs, Administrateur général de la Régie des Bâtiments.

“Dit project in Moeskroen heeft verschillende doelstellingen. In de eerste plaats maakt dit project het mogelijk om een kwaliteitsvolle werkomgeving ter beschikking te stellen die beantwoordt aan de behoeften en prestaties van onze klant (FOD Justitie). Ten tweede maakt deze renovatie deel uit van de pilootprojecten die opgestart werden in het kader van onze NEKP-doelstellingen (Nationaal Energie- en Klimaatplan). Het laat ons toe om nieuwe technologieën te gebruiken die beantwoorden aan onze specifieke eisen inzake energiebesparing en vermindering van de CO2-uitstoot. We werken dus aan een concreet project, maar daarnaast kunnen we nuttige ervaring opdoen voor het verderzetten van de vermindering van de CO2-uitstoot van onze vastgoedportefeuille en dit, zowel op technisch als op financieel vlak en op het vlak van planning, ” verheugt Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen, zich.

Duurzame werken

De werken zouden deze zomer van start moeten gaan en ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen.

Bovenop de herinrichting van de ruimtes om te beantwoorden aan de specifieke behoeften van de diensten van Justitie en de reglementering inzake toegankelijkheid, worden talrijke middelen ingezet om het energieverbruik van het gebouw te verminderen:

  • Afbraak van de bijgebouwen om het hoofdgebouw vrij te maken en zo de compactheid te benadrukken en de plaatsing van een performante isolerende gebouwschil mogelijk te maken.
  • Buitenisolatie van 30 cm op de muren en de daken.
  • Aanpassing van de grootte van bepaalde ramen en de plaatsing van nieuw aluminium schrijnwerk met driedubbele beglazing.
  • Installatie van een lichte structuur aan de gevel voor schaduw en fotovoltaïsche uitrusting (fotovoltaïsche zonwering).
  • Installatie van zonneschermen aan de binnenkant van de vensters waar geen zonwering is.
  • Passieve koeling via de installatie van gemotoriseerde ventilatieroosters op een deel van de ramen, waardoor de aanvoer van buitenlucht mogelijk wordt voor nachtkoeling in de zomerperiode.
  • Productie van warmte en warm water via een gasabsorptiewarmtepomp (lucht-water).
  • Installatie van een afzuigsysteem dat door het midden van het gebouw loopt om gebruik te kunnen maken van een gratis koude bron en het gebruik van een koelmachine te vermijden.
  • Double Flux-ventilatiesysteem met warmterecuperatie.

Geïnteresseerd in deze opdracht?

Wij verwachten de offertes van de aannemers ten laatste op 9 mei 2022 op e-Notification, de datum van de opening van de offertes.

U vindt alle nuttige informatie met betrekking tot de indiening van een offerte voor deze opdracht terug op e-Notification.

Dat is een volledig gratis platform waarop de Regie der Gebouwen haar aankondigingen van overheidsopdrachten publiceert, met in bijlage het bestek en enkele nuttige documenten.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Bezetter: FOD Justitie - Vredegerecht

Aannemer: nog te bepalen

Gebouwoppervlakte: circa 840 m²

Duur van de werken: 2022 - 2023