26 aug 2021 16:23

De Regie der Gebouwen ondersteunt de door watersnood getroffen gebieden

Na de overstromingen en watersnood in juli 2021 heeft de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid, onmiddellijk actie ondernomen om de door watersnood getroffen provincies te helpen.

Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal en Voorzitter van het Directiecomité van de Regie der Gebouwen: “Het is onze plicht als federale overheidsdienst om steun te bieden aan de lokale, provinciale en regionale overheden. Op die manier willen wij bijdragen aan het overheidsoptreden en de mensen ondersteunen die getroffen zijn door de overstromingen. Daarom heeft de Regie der Gebouwen verschillende gebouwen ter beschikking gesteld die onbezet zijn en in afwachting van een valorisatie, en die eventueel voorlopig als onderdak kunnen dienen voor de personen van bepaalde overheidsdiensten die getroffen zijn door het noodweer. Er is een nauwe samenwerking op poten gezet met de provincies in de eerste dagen die volgden op de overstromingen. Wij wensen al wie getroffen is door deze dramatische situatie heel veel moed en sterkte toe.”  

Waterschade in federale overheidsgebouwen

De waterschade aan de gebouwen waarin federale overheidsdiensten zijn gehuisvest, werd onmiddellijk in kaart gebracht. 

Het vredegerecht in de gemeente Limbourg (rue Victor David) en de archiefruimte van Justitie in Verviers (rue Xhavée) hebben de meeste schade geleden.  Samen met het Rijksarchief en de FOD Justitie werd alles in het werk gesteld om archieven te redden. 
De overstroomde en geredde archieven worden in diepvriezers bewaard in afwachting van hun restauratie. 
De technische installaties (elektriciteit, HVAC) in de getroffen gebouwen werden gecontroleerd en daar waar het veilig was, terug in werking gesteld. Sommige installaties worden zo snel mogelijk hersteld of vervangen. 
Daarnaast werd ook geholpen bij de grondige opkuis van de getroffen gebouwen. 

Ter beschikking stellen van leegstaande woningen

Er werd een lijst opgesteld van leegstaande woningen en gebouwen in onze vastgoedportefeuille, die als onderdak en/of logistieke ondersteuning kunnen dienen voor de slachtoffers van de ramp en de hulpdiensten. Het gaat bijvoorbeeld om dienstwoningen van voormalige rijkswachters die leeg staan in afwachting van verkoop.

6 leegstaande woningen (in de gemeente Engins, Montagnée, Flémalle-Haute, Seraing en Herstal) zijn ter beschikking gesteld aan de federale politie voor de getroffen federale en lokale politiemensen wiens privéwoning niet meer bewoonbaar is. De federale politie en de Regie der Gebouwen werken samen om deze leegstaande woningen zo snel mogelijk in te richten.

De diensten van de Regie der Gebouwen werken momenteel samen om de volledige lijsten te bezorgen van beschikbare panden in de provincies Namen, Luik en Luxemburg. 
Deze lijsten zullen overgemaakt worden aan het Waalse gewest, die zal instaan voor de contacten met de betrokken gouverneurs. Er zijn echter in veel woningen nog specifieke inrichtingen noodzakelijk alvorens deze ter beschikking kunnen worden gesteld aan de getroffen inwoners. 

Ter beschikking stellen van voormalig gerechtsgebouw in Eupen aan de Duitstalige gemeenschap

Het voormalig gerechtsgebouw in Eupen (Klötzerbahn n°27) zou binnenkort ter beschikking gesteld  worden van de Duitstalige gemeenschap voor de huisvesting van hun getroffen administratieve diensten.

Kantoormeubilair wordt ter beschikking gesteld

Het nog bruikbare, afgeschreven kantoormeubilair (tafels, stoelen, kasten) wordt onmiddellijk overgedragen aan Finshop (FOD Financiën) die instaat voor het verder ter beschikking stellen van het meubilair aan de getroffen provincies.